Έντυπα

Εκτύπωση

Έντυπα για Εκπαιδευτικούς

Υπεύθυνη Δήλωση       (entipo3.pdf)

Έντυπο Θεμάτων        (entipo4.doc)

Αίτηση Μετακίνησης    (entipo5.doc)

Αίτηση Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή (entipo6.docx)

ΑΙΤΗΣΗ για χορήγηση αναρρωτικής άδειας από γιατρό κάτω από 8 ημ. (entipo9.doc)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ για χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση (entipo10.doc)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ για χορήγηση ειδικής άδειας (entipo11.doc)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ για χορήγηση κανονικής άδειας (entipo12.doc)

 

 

Έντυπα για τους Γονείς

 

Δικαιολόγηση απουσιών από γιατρό (entipo7.doc)

 

Δικαιολόγηση απουσιών από γονέα (entipo8.doc)